Định giá nhà đất

Tự định giá nhà đất được không? Các phương pháp định giá nhà đất.

Theo Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất, tự định giá nhà đất là việc ước tính giá trị của nhà đất bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích sử dụng đã được xác định, tại một thời điểm xác định. Có năm phương pháp xác định giá nhà đất được quy định như sau: Phương pháp so sánh trực...

Định giá tài sản nhà đất là gì? Khác gì với thẩm định? Các bước định giá

Định giá tài sản nhà đất là quá trình xác nhận giá trị thực của một tài sản nhà đất trong một thời điểm nhất định nào đó1. Định giá tài sản nhà đất có thể được dùng để mục đích giao dịch mua bán, góp vốn, cấp phép xây dựng, thuế, bảo hiểm hoặc vay vốn. Định giá tài sản nhà đất khác với thẩm...

Compare listings

So sánh