Định giá tài sản nhà đất là gì? Khác gì với thẩm định? Các bước định giá

Định giá tài sản nhà đất là quá trình xác nhận giá trị thực của một tài sản nhà đất trong một thời điểm nhất định nào đó1. Định giá tài sản nhà đất có thể được dùng để mục đích giao dịch mua bán, góp vốn, cấp phép xây dựng, thuế, bảo hiểm hoặc vay vốn.

Định giá tài sản nhà đất khác với thẩm định tài sản nhà đất ở chỗ: Định giá là công việc do các chuyên gia có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản thực hiện để ước tính giá trị của tài sản dựa trên các phương pháp khoa học và các thông tin từ thị trường. Thẩm định là công việc do các tổ chức có uy tín và chức năng được cấp phép hoặc ủy quyền bởi cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức quốc tế thực hiện để kiểm tra lại kết quả của việc định giá và xác nhận tính hợp lý và chính xác của nó.

Các bước định giá tài sản nhà đất gồm:

  • Bước 1: Xác lập mục tiêu và phạm vi của việc định giá. Bao gồm: xác định loại hình và diện tích của tài sản; xác định ngày áp dụng kết quả; xác định người yêu cầu và người sử dụng kết quả; xác lập tiêu chuẩn áp dụng cho việc đánh giá.
  • Bước 2: Thu thập thông tin liên quan. Bao gồm: thông tin về pháp lý, kỹ thuật, kinh tế và thương mại của tài sản; thông tin về các yếu tố ảnh hưởng từ môi trường xung quanh; thông tin về các giao dịch so sánh hoặc các nguồn dữ liệu khảo sát từ thị trường.
  • Bước 3: Phân tích thông tin thu được. Bao gồm: phân tích yếu tố ảnh hưởng từ phía cung và cầu; phân tích yếu tố ảnh hưởng từ phía luật pháp và chính sách; phân tích yếu tố ảnh hưởng từ phía kỹ thuật và công nghệ; so sánh và điều chỉnh các giao dịch hoặc nguồn dữ liệu khảo sát để có được các số liệu có tính so sánh cao.
  • Bước 4: Áp dụng các phương pháp để ước tính giá trị. Có ba loại phương pháp chính là: Phương pháp chiết khấu doanh thu (DCF); Phương pháp chi phí (Cost Approach); Phương pháp so sánhs (Sales Comparison Approach). Tùy vào loại hình, điều kiện và mục tiêu của việc đánh giá mà lựa chọn áp dụng một hay nhiều phương phap cho hop ly và có tín cậy cao.
  • Bước 5: Tổng hợp kết quả và lập biên bản định giá để làm hồ sơ phục vụ nhu cầu.

Compare listings

So sánh