Phương pháp định giá

Tự định giá nhà đất được không? Các phương pháp định giá nhà đất.

Theo Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất, tự định giá nhà đất là việc ước tính giá trị của nhà đất bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích sử dụng đã được xác định, tại một thời điểm xác định. Có năm phương pháp xác định giá nhà đất được quy định như sau: Phương pháp so sánh trực...

Compare listings

So sánh