KDC xây dựng mới

Những điểm cần lưu ý khi mua hàng ngộp tại KDC xây dựng mới

Quy hoạch KDC xây dựng mới là một trong những nội dung được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng. Quy chuẩn này quy định về các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng thành phố...

Compare listings

So sánh