Đất quy hoạch giao thông

Thủ tục mua bán đất vướng quy hoạch giao thông

Quy hoạch giao thông hay quy hoạch đất giao thông là vùng đất đã được khoanh vùng cho mục đích sử dụng là giao thông. Quy hoạch giao thông được xác định bởi các chỉ giới quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. Chỉ giới quy hoạch giao thông là đường ranh giới khu vực đất có thể được...

Compare listings

So sánh