nhà ở hình thành trong tương lai

Làm gì khi chủ đầu tư không – chậm bàn giao nhà?

Không bàn giao - Chậm giao nhà so với hợp đồng mua bán hay còn gọi là mua nhà ở hình thành trong tương lai. Khi đó, bạn có quyền yêu cầu chủ đầu tư giao nhà theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng. Bạn cũng có quyền yêu cầu chủ đầu tư bồi thường thiệt hại do việc giao...

Compare listings

So sánh