Quy trình lập và phê duyệt quy hoạch KDC hiện hữu

Quy hoạch KDC hiện hữu là quy hoạch khu vực mà tại đó các cụm dân cư đang sinh sống hàng ngày trên địa bàn1. Những khu dân cư này đều có hệ thống cơ sở hạ tầng như đường điện dân sinh, cầu, cống, cấp thoát nước… Quy hoạch KDC hiện hữu được quan tâm và can thiệp bởi Nhà nước nhằm chỉnh trang, sắp xếp lại bố cục và xây dựng mới các công trình nhà ở để tạo mỹ quan cho khu vực.

Để lập và phê duyệt quy hoạch KDC hiện hữu, cần tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng

Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng là nội dung chính yếu của việc lập quy hoạch xây dựng. Nhiệm vụ này phải được lập theo căn cứ của Luật Quy hoạch và các văn bản liên quan. Nhiệm vụ này phải thể hiện được:

 • Mục tiêu, yêu cầu của việc lập quy hoạch xây dựng.
 • Phạm vi điều chỉnh của quy hoạch xây dựng.
 • Các nguyên lý, tiêu chí áp dụng cho việc lập quy hoạch xây dựng.
 • Các nội dung chính của việc lập quy hoạch xây dựng.
 • Các giải pháp để thực hiện việc lập quy hoạch xây dựng.
 • Cơ quan tổ chức lập nhiệm vụ là Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với các loại quy hoạch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) hoặc Ủy ban nhân dân các cấp (đối với các loại quy hoạch thuộc thẩm quyen của ỦY ban nhân dân).

Bước 2: Lập đồ án quy hoạch xây dựng

Đồ án quy hoạch xây dựng là bản vẽ và tài liệu thuyết minh chi tiết về giải pháp quy hoạch xây dựng cho một khu vực nào đó. Đồ án quy hoạch xây dựng phải được lập theo nhiệm vụ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và các quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng.

Để lập đồ án quy hoạch xây dựng, cần thực hiện các công việc sau:

 • Khảo sát hiện trạng kinh tế – xã hội, điều kiện tự nhiên, hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc của khu vực được lập quy hoạch xây dựng.
 • Phân tích và đánh giá tiềm năng, thế mạnh, thế yếu, cơ hội và thách thức của khu vực được lập quy hoạch xây dựng.
 • Đề xuất các phương án giải pháp quy hoạch xây dựng bao gồm: + Phương án tổ chức không gian và cấu trúc chức năng của khu vực; + Phương án hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật; + Phương án không gian kiến trúc và cảnh quan; + Phương án nhà ở và các công trình công cộng; + Phương án bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.
 • So sánh và lựa chọn phương án tối ưu nhất cho việc lập quy hoạch xây dựng.
 • Lập bản vẽ quy hoạch xây dựng theo tỷ lệ phù hợp (tùy theo loại quy hoạch) để thể hiện rõ các nội dung của đồ án quy hoạch xây dựng.
 • Lập tài liệu thuyết minh để giải thích các ý tưởng, giải pháp và chỉ tiêu của đồ án quy hoạch xây dựng.
 • Lập quy định quản lý theo quy hoạch để hướng dẫn việc triển khai và kiểm soát việc thực hiện quy hoạch xây dựng.

Sau khi lập đồ án quy hoạch xây dựng, cơ quan tổ chức thực hiện quy trình thẩm định và phê duyệt theo quy định tại nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 thánh 5 năm 2019 của Chính Phủ.

Bước 3: Thẩm định và phê duyệt đồ án quý hoach xây dựng

Thẩm định và phê duyệt đồ án quý hoach xây dựng là công việc kiểm tra tính hợp lý, khả thi và phù hợp của đồ án quý hoach xây dựng với các căn cứ lập quý hoach xây dựng và các quy định của pháp luật. Thẩm định và phê duyệt đồ án quý hoach xây dựng được thực hiện theo các bước sau:

 • Cơ quan tổ chức lập đồ án quý hoach xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định là Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đối với các loại Quy hoạch thuộc thẩm quyen của Thủ tướng Chính phủ) hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với các loại Quy hoạch thuộc thểm quyền của UBND cấp tỉnh).
 • Cơ quan có thẩm quyền thẩm định tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định tại nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 thánh 5 năm 2019 của Chính Phủ. Kết quả thẩm định được thể hiện và giải trình bằng biên bản.

Sau khi được thẩm định, cơ quan có thểm quyền thẩm định trình cơ quan có thểm quyền phê duyệt. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là Thủ tường Chính phủ (đối với các loại quy hoạch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) hoặc UBND cáp tỉnh (đối với quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh).

Sau khi được phê duyệt, đồ án quy hoạch xây dựng cần được công bố theo quy định tại Điều 30 Luật quy hoạch xây dựng 2014 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

 • Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải công bố quyết định phê duyệt và nội dung chính của đồ án quy hoạch xây dựng trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định phê duyệt.
 • Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải gửi bản sao Quyết định phê duyệt và nội dung chính của đồ án quy hoạch xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cơ quan tổ chức lập đồ án Quy hoạch xây dựng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định phê duyệt.
 • Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải gửi bản sao Quyết định phê duyệt và nội dung chính của Đồ án quy hoạch xây dựng cho UBND cấp huyện (đối với quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh) hoặc UBND cấp xã (đối với quy hoạch thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện) trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định phê duyệt.
 • Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã phải công bố nội dung chính của đồ án quy hoạch xây dựng tại trụ sở làm việc và các nơi công cộng trong khu vực được lập quy hoạch xây dựng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận bản sao quyết định phê duyệt và nội dung chính của đồ án quy hoạch xây dựng. Thời gian công bố ít nhất là 30 ngày.

Mục đích của việc công bố quy hoạch xây dựng là để:

 • Thông báo cho cộng đồng dân cư và các bên liên quan về nội dung và phạm vi điều chỉnh của quy hoạch xây dựng.
 • Thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư và các bên liên quan về quy hoạch xây dựng để có thể điều chỉnh, bổ sung hoặc sửa đổi khi cần thiết.
 • Tạo điều kiện cho việc triển khai và quản lý quy hoạch xây dựng một cách hiệu quả và minh bạch.

Nếu bạn có ý kiến đóng góp về quy hoạch xây dựng thì bạn có thể làm theo các bước sau:

 • Bạn phải nắm rõ nội dung và phạm vi điều chỉnh của quy hoạch xây dựng mà bạn muốn đóng góp. Bạn có thể xem chi tiết đồ án quy hoạch xây dựng tại cơ quan có thẩm quyen phe duyet hoặc cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch xây dựng.
 • Bạn phải viết ý kiến đóng góp của mình bằng văn bản và gửi cho cơ quan có thẩm quyen phe duyet trong thời gian công bố quy hoạch xây dựng. Bạn phải nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và nội dung ý kiến đóng góp của mình. Bạn cũng nên cung cấp các tài liệu chứng minh cho ý kiến đóng góp của mình nếu có.
 • Bạn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và khách quan của ý kiến đóng góp của mình. Bạn không được sử dụng những ngôn từ thiếu lịch sự, xuyên tạc sự thật hay vi phạm pháp luật khi đưa ra ý kiến đóng góp.
 • Sau khi nhận được ý kiến đóng góp của bạn, cơ quan có thẩm quyen phe duyet sẽ tổ chức xem xét và giải quyết theo quy trình và tiêu chí được quy dinh tai Nghi dinh số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phãi trả lời văn bản cho bạn về kết quả giải quyết trong vòng 15 ngảy làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến đóng góp của bạn.

Compare listings

So sánh