Chính sách ưu đãi và qui trình xây dựng nhà ở xã hội

Quy trình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phụ thuộc vào nguồn vốn và hình thức đầu tư của dự án. Theo quy định của Luật Nhà ở 2014, có ba hình thức đầu tư xây dựng nhà ở xã hội:

  • Hình thức đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước: Đây là hình thức đầu tư do Nhà nước trực tiếp hoặc giao cho các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế thực hiện theo hợp đồng xây dựng và chuyển giao. Quy trình lựa chọn chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng.
  • Hình thức đầu tư bằng vốn của các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế: Đây là hình thức đầu tư do các tổ chức, cá nhân có chức năng kinh doanh bất động sản tự nguyện thực hiện. Quy trình lựa chọn chủ đầu tư thực hiện theo hình thức đấu thầu công khai hoặc giao trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân có năng lực và uy tín trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
  • Hình thức đầu tư bằng vốn của các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế kết hợp với vốn ngân sách nhà nước: Đây là hình thức đầu tư do các tổ chức, cá nhân có chức năng kinh doanh bất động sản kết hợp với vốn ngân sách nhà nước để xây dựng nhà ở xã hội. Quy trình lựa chọn chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật về xây dựng.

Dù ở hình thức nào, các doanh nghiệp bất động sản muốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cũng phải tuân thủ các quy định về điều kiện và thủ tục đầu tư, giá bán và giá thuê, thời hạn sử dụng và chuyển nhượng nhà ở xã hội.

Các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội bao gồm:

  • Ưu đãi về đất đai: Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; được dành 20% tổng diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án để xây dựng nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí đầu tư và giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội.
  • Ưu đãi về thuế: Được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; trường hợp xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì được giảm 70% thuế suất thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Ưu đãi về vốn: Được vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh bất động sản; được bảo lãnh tín dụng từ các tổ chức bảo lãnh tín dụng; được hỗ trợ lãi suất vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nhà ở.

Compare listings

So sánh