Các trường hợp không tách được sổ đất.

Việc tách thửa đất và làm sổ rất phức tạp, cần tuân theo định hướng quy hoạch quỹ đất của từng địa phương. Dưới đây là một số trường hợp tiêu biểu khiến bạn khó tách thửa làm sổ đất:

  • Việc tách thửa phải tuân theo các quy định về hạn mức tách thửa của UBND tỉnh nơi có đất. Nếu diện tích đất sau khi tách nhỏ hơn hạn mức quy định hoặc không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì không được phép tách thửa.
  • Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa.
  • Trường hợp người sử dụng đất muốn chuyển nhượng hoặc cho thuê lại quyền sử dụng một phần diện tích của mình cho người khác mà không cần phải tách thửa, chỉ cần lập và công chứng hợp đồng chuyển nhượng hoặc cho thuê lại quyền sử dụng và ghi rõ biên giới của phần diện tích được chuyển nhượng hoặc cho thuê lại.

Thủ tục tách sổ, sang tên quyền sử dụng đất gồm các bước:

  • Nộp 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn xin cấp giấy chứng nhận; Bản sao giấy tờ liên quan; Bản sao giấy chứng nhận hiện có; Hợp đồng công chứng (nếu có); Giấy ủy quyền (nếu có) …;
  • Đo đạc để xác lập ranh giới và lập bản vẽ thửa đất;
  • Lập và trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận mới;
  • Chỉnh lý và cập nhật biến động vào cơ sở dữ liệu và trao giấy chứng nhận mới.

Compare listings

So sánh