Các bước đề nghị điều chỉnh lại quy hoạch nhà đất

Để đề nghị điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng, bạn cần thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch dự án xây dựng. Nhiệm vụ quy hoạch là tài liệu chứa các yêu cầu về mục tiêu, định hướng, phạm vi và nội dung của việc điều chỉnh quy hoạch. Nhiệm vụ quy hoạch được lập bởi chủ đầu tư hoặc tổ chức được ủy quyền và được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền.
  • Bước 2: Điều tra, khảo sát thực địa. Đây là công việc thu thập các thông tin về hiện trạng đất đai, hạ tầng kỹ thuật, môi trường xã hội và kinh tế của khu vực liên quan đến dự án xây dựng. Các thông tin này sẽ là cơ sở để lập đồ án quy hoạch.
  • Bước 3: Lập đồ án quy hoạch dự án xây dựng. Đồ án quy hoạch là tài liệu thể hiện các giải pháp không gian cho việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng. Đồ án quy hoạch gồm có sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh. Đồ án quy hoạch được lập bởi chủ đầu tư hoặc tổ chức được ủy quyền và được kiểm tra bởi cơ quan có thẩm quyền.
  • Bước 4: Trưng bày và lấy ý kiến về đồ án quy hoạch dự án xây dựng. Đây là công việc công khai và thu hút sự tham gia của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng. Các ý kiến được ghi nhận và phản hồi trong biên bản trưng bày ý kiến.
  • Bước 5: Phê duyệt đồ án

Compare listings

So sánh